Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. júna 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu nového poslanca.
 5. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Informácie starostky obce.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany