Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 03. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Územný plán obce Krasňany.
  5. Správa audítora k 31.12.2019.
  6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.
  7. Prerokovanie žiadostí.
  8. Informácie starostky obce.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany