Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 17. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Krasňany.
  5. Územný plán obce Krasňany.
  6. Prerokovanie žiadostí.
  7. Informácie starostky obce.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany