V zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25.10.2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krasňany.

 

Obec Krasňany v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. vyhlasuje

v ý z v u   na voľby členov do Rady školy
pri Základnej škole s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany.

Týmto žiadam riaditeľku Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany, o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, zvolení pedagogickými zamestnancami základnej školy s materskou školou,
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, zvolený nepedagogickými zamestnancami základnej školy s materskou školou,
  • traja zástupcovia rodičov, zvolení vo voľbách rodičmi detí navštevujúcich základnú školu s materskou školou.
    Zriaďovateľ deleguje do Rady školy troch zástupcov.

Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zašle novozvolený predseda rady školy do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy na Obecný úrad Krasňany.

V Krasňanoch, dňa 01.10.2020

Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce

Na vedomie: riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany