Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 10. decembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2021 – 2023.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020 a plnenie príjmov a výdavkov k 12/2020.
 6. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2020.
 7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 10. Dodatok č. 4 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021.
 11. Prerokovanie obecných poplatkov.
 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. Informácie starostky obce.
 14. Rôzne.
 15. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany