Na základe výpovede zmluvy obcou Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného obecného úradu vo Varíne na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií (stavebný úrad) so sídlom vo Varíne.

Činnosť kancelárie spoločného stavebného úradu bude ukončená dňa 7.12.2020. Do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov, archívu a čerpanie dovolenky zamestnancov.

Nový Spoločný stavebný úrad dňom 1.1.2021 vytvoria obce Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská Lúčka a Lysica so sídlom v Krasňanoch v objekte firmy Krasplast, s. r. o. (pri futbalovom ihrisku).

Nový stavebný úrad zaháji svoju praktickú činnosť dňom 1.2.2021.

Za spôsobené nepríjemnosti pri vybavovaní stavebných povolení v mesiacoch december 2020 a január 2021 sa svojim občanom ospravedlňujeme.


Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce