Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky:

Podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí sú nasledovné:

  • dieťa, ktoré sa prijíma do MŠ ovláda základné hygienické návyky.

Tlačivo žiadosti bude k dispozícii v materskej škole a zverejnené na webovej stránke skolakrasnany.edupage.org

Miesto podávania žiadosti: MŠ KRASŇANY

Termín: od 01.05.2021 do 31.05.2021 v čase od 10:30 do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2021/2022 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ / MŠ do 15. júna 2021.