Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. marca 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
  5. Prerokovanie žiadostí.
  6. Informácie starostky obce.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinné mať ochranné rúško, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorázové rukavice) a preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní.