Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách, ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.

Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2020 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8356 požiarov s priamou škodou 45 620 890,- €. Uchránené boli hodnoty za 212 582 825,- €. Usmrtených bolo 54 a zranených 210 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2020 evidovaných 221 požiarov s priamou škodou 574 550,- €, pri ktorých bola usmrtená jedna osoba a zranená bola taktiež jedna osoba.

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 1027 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 8 459 630,- €. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 28 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 53 požiarov s priamou škodou 270 755,- €. Najviac požiarov bolo v apríli (27), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch marec (6) a máj (5). Najčastejšou príčinou pri lesných požiaroch bola iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých (13), častou príčinou požiarov však bolo aj spaľovanie odpadu a odpadkov (11 požiarov) a zakladanie ohňov v prírode (11). V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2020 usmrtená žiadna osoba a zranená bola jedna osoba.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä:

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä:

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.