Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 03. júna 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021 – zmena rozpočtu.
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Informácie starostky obce.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinnosť mať respirátor FFP2, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorázové rukavice).