Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Varín

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 28.07.2021 na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín.  (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom „VK riaditeľ ZŠ s MŠ Krasňany - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 16.08.2021. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.08.2021.

Ďalšie informácie:
Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, tel. č. 041/569 23 81, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Krasňanoch dňa 2.6.2021