Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 05. septembra 2021 o 14:00 hod v spoločenskej sále v Kaštieli Krasňany.

Pri prezentácii sa budú vyberať finančné prostriedky na členské známky za rok 2021 vo výške 3,00 €, členovia nad 62 rokov 2,00 €.

Účasť všetkých členov DHZ je potrebná.

Program rokovania:

  1. Otvorenie - privítanie členov DHZ a prizvaných hostí.
  2. Schválenie programu rokovania.
  3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
  4. Správa o činnosti DHZ za rok 2020 / 2021.
  5. Správa o hospodárení DHZ za rok 2020 / 2021, ako aj správa  KaRK 2020 / 2021.
  6. Diskusia.
  7. Povýšenie členov a vyznamenanie.
  8. Voľba nového výboru na roky 2022 - 2027.
  9. Schválenie rozpočtu, plánu práce, plánu hlavných úloh a uznesenia na rok 2022.
  10. Záver rokovania VČS DHZ.