Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 09. septembra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Správa audítora k 31.12.2021
  5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020.
  6. Informatívna správa o zámere mesta Žilina uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami a mestami Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Prerokovanie žiadostí.
  8. Informácie starostky obce.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinnosť mať rúško, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorázové rukavice).