Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. ÚPN obce Krasňany
  5. Prerokovanie žiadostí.
  6. Informácie starostky obce.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinnosť mať respirátor, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorázové rukavice).