Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 02. decembra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2022 – 2024.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2021 a plnenie príjmov a výdavkov k 11/2021.
 6. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021.
 7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 obce Krasňany o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
 10. Dodatok č. 5 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022.
 11. Prerokovanie žiadostí.
 12. Informácie starostky obce.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinnosť mať respirátor FFP2, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorazové rukavice).