Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany.

V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (1) zák.č.50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany predkladá na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a pod.) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Krasňanoch. Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Krasňany.

Dokumenty na stiahnutie:

pdf01 Širšie vzťahy

pdf02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia

pdf03 Výkres verejného dopravného vybavenia

pdf04 Výkres verejného technického vybavenia

pdfVýkres budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery

pdfTextová časť