Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 24. februára 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. 1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. OOCR Malá Fatra – opätovné prerokovanie dofinancovania projektu cyklotrasy Žilina – Terchová.
  5. Prerokovanie žiadostí.
  6. Informácie starostky obce.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: V zmysle platných nariadení je povinnosť mať respirátor FFP2, zachovať odstup, pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky (príp. jednorazové rukavice).