Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  28. júna 2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
  Záverečný účet je zverejnený na webovej stránke obce Krasňany:  https://www.obeckrasnany.sk/images/stories/2022/Uradna_tabula/Zaverecny_ucet_obce_Krasnany_za_rok_2021_NAVRH.pdf
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022 - zmena rozpočtu.
 6. Schválenie kapitálových výdavkov a rezervného fondu obce Krasňany na rok 2022.
 7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2021.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.
 9. Prerokovanie žiadostí.
 10. Informácie starostky obce.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: Zasadnutie sa bude konať v zmysle platných nariadení.