Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 330/2022 zo dňa 28.06.2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krasňany

a určuje deň konania voľby na 21.09.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Požiadavky na uchádzača:

 • ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie,
 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
 • nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 Zb. o obecnom zriadení,
 • počítačové znalosti štandardného užívania (Word, Excel, Internet, email),
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami je potrebné doručiť poštou alebo osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 07.09.2022 do 15:30 hod. na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 01303 Varín v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

Náležitosti prihlášky:

 • doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo všetky potrebné údaje na získanie tohto výpisu obcou,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe,
 • čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • kontaktné údaje uchádzača (telefonický kontakt, e-mailová adresa),
 • písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.06.2022 schválilo pre túto funkciu hodinový denný úväzok s odmenou vyplývajúcou zo zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne 01.10.2022 na dobu v trvaní 6 rokov.