Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  26. augusta 2022 (piatok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2021.
 5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  https://www.obeckrasnany.sk/uradne-dokumenty/ostatne-dokumenty/1586-konsolidovana-vyrocna-sprava-obce-krasnany-za-rok-2021
 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 7. Schválenie použitia rezervného fondu obce Krasňany v roku 2022.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Informácie starostky obce.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: Zasadnutie sa bude konať v zmysle platných nariadení.