Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
21. septembra 2022 (streda) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
  5. Inventarizácia majetku obce.
  6. Prerokovanie žiadostí.
  7. Informácie starostky obce.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany

Upozornenie: Zasadnutie sa bude konať v zmysle platných nariadení.