Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 28. novembra 2022 (pondelok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

 1. Štátna hymna.
 2. Otvorenie zasadnutia.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva.
 5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Príhovor starostu.
 9. Zriadenie komisií.
 10. Určenie platu starostu obce.
 11. Zastupovanie starostu.
 12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva.
 13. Diskusia.
 14. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany