Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. decembra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Návrh VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 ÚPN – O Krasňany.
 4. Návrh VZN obce Krasňany č. 3/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 5. Návrh VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2022.
 7. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2023 – 2025.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.
 9. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany.
 10. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2022.
 11. Schválenie a doplnenie členov jednotlivých komisií.
 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. Informácie starostky obce.
 14. Rôzne.
 15. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany