Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany a Urbárska obec - lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov Krasňany pozýva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18.06.2023 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Zahájenie.
  2. Voľba komisií: návrhová, mandátová, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Správa o činnosti za rok 2022.
  4. Správa o hospodárení za rok 2022.
  5. Správa dozornej rady a inventarizačnej komisie za rok 2022.
  6. Plán činnosti na rok 2023.
  7. Diskusia.
  8. Návrh a schválenie uznesenia z konania výročného valného zhromaždenia.
  9. Záver.

V prípade, že sa osobne nemôžete zúčastniť na zhromaždení, môžete splnomocniť osobu, ktorá bude rozhodovať vo Vašom mene.