Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
22. júna 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krasňany k záverečnému účtu obce za rok 2022.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2023 - zmena rozpočtu.
 7. NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Informácie starostky obce.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany