Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
14. septembra 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Konsolidovaná výročná správa obce Krasňany za rok 2022.
  5. Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu.
  6. Prerokovanie žiadostí.
  7. Informácie starostky obce.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany