Dňa 30.03.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 10. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prejednanie žiadosti členov Rady školy pri ZŠ Krasňany
  5. Schválenie zmluvy o prenájme pozemku parc. č. 845/382
  6. Prejednanie pokračovania činnosti TJ Fatran Krasňany
  7. Rôzne
  8. Záver

Pozvánka OZ 30.03.2012