Dňa 04.05.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 11. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie darovacej zmluvy č. 118/2012 na bezplatný prevod nehnuteľností zo SeVaK, a.s. Žilina na obec Krasňany
  5. Schválenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 596 a 864/1 (starý a nový cintorín)
  6. Schválenie zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  7. Rôzne
  8. Záver

Pozvánka na OZ 04.05.2012