Dňa 28.06.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 12. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia o preskúmaní ÚPN-O Krasňany – prednesie Ing. Arch. Vladimír Barčiak, odborne spôsobilá osoba
  5. Záverečný účet obce za rok 2011
  6. Informácia o plnení príjmov a výdavkov obce k 31.05.2012
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
  8. Voľba predsedu finančnej komisie
  9. Rôzne
  10. Záver

Súbor na stiahnutie: alt Pozvánka na OZ 28.06.2012.pdf