Dňa 16. novembra 2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Voľba predsedu finančnej komisie
 5. Územný plán obce - dodatok
 6. Úprava rozpočtu obce na rok 2012
 7. Káblová televízia - odpredaj
 8. Školský byt - ďalšie využitie
 9. Výrub drevín
 10. Informácie starostu obce
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

Dokument na stiahnutie v PDF:  Pozvánka na OZ 16.11.2012   (77.27 Kb)