Dňa 14.12.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 15. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. VZN 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  4. Obecné poplatky
  5. Záver

Dokument na stiahnutie v PDF:  Pozvánka na OZ 14.12.2012    (75.11 Kb)