Dňa 08.03.2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 16. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
 5. Návrh Programový rozpočet na roky 2013 – 2015
 6. Návrh VZN obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
 7. Schválenie úveru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007-2013 na projekt „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl"
 8. Schválenie úveru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL–SK 2007-2013 na mikroprojekt „Spolupráca, ktorá nepozná hranice"
 9. Členský príspevok obce Krasňany do OZ „Partnerstvo pre MAS TD"
 10. Návšteva družobnej obce Strumieň (PL) za účelom zabezpečenia realizácie projektu
 11. Informácie starostu obce
 12. Rôzne
 13. Záver

Dokument na stiahnutie: Pozvánka na OZ 08.03.2013   (81.92 Kb)