Dňa 03. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 17. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Žiadosť JUDr. Milkovičová – uznanie záväzkov – finančné pôžičky z r. 2010
 4. Prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
 5. Žiadosti o spracovanie doplnku k ÚPN obce Krasňany
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 493/19
 7. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku stávkového terminálu v Pohostinstve Amfiteáter
 8. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Krasňany v CVČ vo Varíne, Dolnom Kubíne, Belej, Valči a Žiline
 9. Návrh VZN č. 02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 10. Mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie riešenia prevádzky Materskej školy a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Krasňany
 11. Rôzne
 12. Záver

Dokument na stiahnutie: Pozvánka na OZ 03.05.2013   (82.38 Kb)