Dňa 15. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Riešenie finančného zabezpečenia prevádzky Materskej školy a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Krasňany
  4. Návrh VZN č. 02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  5. Záver

Dokument na stiahnutie v pdf: Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ - 15.05.2013   (79.30 Kb)