Dňa 27. júna 2013 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 18. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2012
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
  6. Realizácia projektu Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl, Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
  7. Realizácia projektu Spolupráca, ktorá nepozná hranice, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
  8. Rôzne
  9. Záver

Dokument na stiahnutie: Pozvánka na OZ 27.06.2013   (78.00 Kb)