Po skončení rozpočtového roka obec spracováva údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, ktorý musí byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Medzi povinne zverejňované dokumenty patrí aj výročná správa obce a záverečný účet obce za uplynulý rok. Obidva dokumenty nájdete v hlavnom menu v  kategórii "Úradné dokumenty" v zložke "Ostatné dokumenty".