Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja zaslal záverečné stanovisko k procesu posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015", ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Obec Krasňany, ako dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejniť záverečné stanovisko. Na obecnom úrade v čase úradných hodín je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf:
Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015   (271.59 Kb)