Dňa 22.11.2013 (piatok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 20. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Informácia Ing. arch. Vladimíra Barčiaka o stave spracovania Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN – O Krasňany
  4. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1
  5. „Projekt sportowy Gmina Strumień - Dolný Hričov - Krasňany“, „Projekt kulturalny Gmina Strumień - Dolný Hričov - Krasňany“ – plán akcií, zabezpečenie účasti
  6. Kultúrno spoločenské akcie v r. 2014 organizované obcou Krasňany – plán, termíny
  7. Bezpečnostný projekt
  8. Udelenie plnomocenstva na základe vlastníctva k poľovným pozemkom v poľovnom revíre Poľovnícka a ochranárska spoločnosť Bačín
  9. Rôzne
  10. Záver

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ 22.11.2013   (81.24 Kb)