Vážení občania, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obci ukladá od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť.

Jednou z výnimiek je ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.

Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Krasňany za prirodzené.

Prílohou tohto oznámenia je Dohoda o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Túto dohodu je potrebné doplniť a podpísať všetkými plnoletými členmi rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rodinnom dome (byte) nebýva a doručiť na obecný úrad najneskôr 16. decembra 2013.

Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad v budúcnosti. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.

Tlačivo na dohodu získate aj na obecnom úrade alebo si ju môžete stiahnuť v priloženom dokumente.

Dokument na stiahnutie:

Dohoda o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu    (77.07 Kb)