Dňa 21. februára 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Zaradenie DHZ Krasňany do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR. Reorganizácia DHZ Krasňany
  5. Rekonštrukcia budovy ZŠ v Krasňanoch
  6. Stretnutie zástupcov partnerských obcí z programu „Európa dla Obywateli“ v Strumienu v dňoch 9. – 11. 4.2014
  7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na „Regionálny rozvoj obce Krasňany I. a II. etapa“ uzatvorená dňa 12.05.2009 medzi Euroground, s.r.o. Žilina a Obcou Krasňany - informácia
  8. Rôzne
  9. Záver

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ   21.02.2014