sevakVzhľadom k tomu, že nie všetci vlastníci pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, SEVAK, a.s., Žilina nás požiadali o spoluprácu zverejnením nasledovnej výzvy:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie", spolufinancovanej z predvstupového fondu Európskej únie.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosti nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, naša spoločnosť predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu do výšky 331,- Eur.

Naša spoločnosť očakáva, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard bývania a podnikania v jednotlivých obciach.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Žiline.

Dokument na stiahnutie: Výzva na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu