Dňa 16. mája 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Verejné osvetlenie – lokalita Kút, lokalita Podhutie
 5. Odkúpenie pozemku – žiadosť Mgr. Zuzany Repčíkovej
 6. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Krasňany a Urbárskou obcou Pozemkové spoločenstvo Krasňany na pozemok parc. č. EKN 1299/1
 7. Informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi obcou Strumień a obcou Krasňany
 8. Informácia o povodni a následných opatreniach zo dňa 01.05.2014
 9. Schválenie projektov v grantových programoch „Pre obce 2014“ a „Pre obce kultúra a šport“
 10. Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN - O Krasňany – informácia
 11. Rôzne
 12. Záver


Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ 16.05.2014