Dňa 30. júna 2014 (pondelok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Záverečný účet obce za rok 2013
  4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
  5. Žiadosť o opravu prístupových ciest k bytovým domom na ul. Okružná
  6. Rôzne
  7. Záver

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ 30.06.2014