Dňa 15. augusta 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krasňany – 23.-24.08.2014
  4. VZN obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  5. Záver


Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ 23.08.2014