Dňa 26. septembra 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Rozpočtové opatrenie č. 1
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2013
  5. Plán preventívnych kontrol pre roky 2014 – 2018 – DHZ obce Krasňany
  6. VZN obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  7. Rôzne
  8. Záver

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf:  Pozvánka na OZ 26.09.2014