Starosta obce Krasňany podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 12. decembra 2014 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice.

Prezentácia novozvolených poslancov od 15:45 – 16:00 hod.
Návrh programu:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Príhovor starostu obce
 9. Zvolenie členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 10. Zriadenie komisií
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Zastupovanie starostu
 13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
 14. Diskusia
 15. Záver

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

Prizvaní:

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Poslanci zvolení v predchádzajúcom volebnom období
Občania obce Krasňany

Dokument na stiahnutie: Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Krasňany