Starosta obce Krasňany v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.12.2014 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Rozpočet obce Krasňany na roky 2015 - 2017
  4. VZN obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Kúpa pozemku – rozšírenie cintorína
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
  7. Zrušenie VZN obce Krasňany 2/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Krasňany v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
  8. Rôzne
  9. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť.

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce