Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.

V tejto súvislosti podľa § 11 ods. 3) a 4) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení pozývame občanov, fyzické a právnické osoby, dotknuté orgány a obce na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce (ZaD č.6 ÚPN-O) Krasňany", ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. marca o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.