Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2014 vzniklo v Slovenskej republike celkom 9030 požiarov s priamou škodou 24 202 035,- €. Uchránené boli hodnoty za 128 336 775,- €. Usmrtených bolo 44 a zranených 296 osôb.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2014 celkom 1160 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 3 219 940,- €. Pri požiaroch boli usmrtené 4 osoby a zranených 23 osôb.
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2014 celkom 42 požiarov s priamou škodou 41 085,- €. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov - 11 požiarov a zakladanie ohňov v prírode - 10 požiarov. Pri požiaroch v lesoch bola v Žilinskom kraji v roku 2014 jedna usmrtená a jedna zranená osoba.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä:

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä:

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Dodržiavajte tieto ustanovenia predpisov o požiarnej ochrane a spoločným úsilím sa nám podarí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.