Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. mája 2015 (pondelok) o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Cesta II/583 – obchvat. Stanovisko správcu komunikácie VÚC Žilina k riešeniu dopravnej situácie v obci Krasňany. Návrhy riešení z časových hľadísk
  4. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce